ALGEMENE VOORWAARDEN M.B.T. BOEKINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Boeker:

Degene die aan de Opdrachtgever artistieke prestaties c.q. aanbiedt en de boekingen voor deze acts.
zQence Bookings handeld als subdivisie onder de eenmanszaak Co-lectiv (KvK: 63081202, BTW: NL001637225B27), en verzorgt de boekingen zoals hiervoor benoemd.  zQence Bookings kan tevens naar buiten treden onder de namen (van de websites) Sinterklaasboekingen.nl ;

Opdrachtgever:
Degene die zQence Bookings de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van een artiest, zoals omschreven in de overeenkomst.

1. Toepassing

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen zQence Bookings en haar opdrachtgevers. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden zQence Bookings niet tenzij uitdrukkelijk door zQence Bookings schriftelijk aanvaardt.

2. Totstandkoming
2.1 Alle aanbiedingen van zQence Bookings, zowel schriftelijk als mondeling, zijn geheel vrijblijvend.

2.2 zQence Bookings zal de overeenkomst met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen in de vorm van een zogenaamde “boekingsovereenkomst”. De boeking is pas definitief indien en voor zover deze boekingsovereenkomst is ondertekend door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. In geval van boekingen m.b.t. Sinterklaasboekingen.nl of Kerstboekingen.nl zal zQence Bookings geen boekingsovereenkomst doen toekomen. Hierbij geldt dat de boeking pas definitief is indien en voor zover de Opdrachtgever in een e-mail heeft ondubbelzinnig heeft aangegeven de act op genoemde datum, tijdstip en voor genoemde prijs te willen boeken én zQence Bookings een e-mail heeft gestuurd waarin de opdracht ondubbelzinnig wordt bevestigd onder vermelding van datum, tijdstip, prijs en act en onder bijvoeging van factuur en onderwerp met daarin “Bevestiging”.

2.3 Indien zQence Bookings de overeenkomst niet binnen gestelde termijn van 3 dagen van opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft zQence Bookings het recht de overeenkomst te beëindigen. Tevens behoudt zQence Bookings het recht de overeenkomst te beeindigen indien betaling van de bij de boeking horende factuur niet binnen gestelde termijn is voldaan. In zulks geval beslist zQence Bookings of de artistieke prestatie wel  of niet zal laten plaatsvinden, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke termijn aan
opdrachtgever wordt medegedeeld
3. Betaling
3.1 Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, doch ten alle tijden vóór aanvang van de werkzaamheden.
3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim.
zQence Bookings heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is zQence Bookings gerechtigd het optreden te

annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.

3.3 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de maximaal toegestane wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals maar niet beperkt tot juridische kosten aan zQence Bookings vergoeden.
4. Aansprakelijkheid

4.1 zQence Bookings kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van zQence Bookings. In het geval op zQence Bookings enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 zQence Bookings is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.3 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door zQence Bookings en/of door haar aangewende derden aan

opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de act. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders.

4.4. In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren

elkaar van iedere aanspraak terzake.

4.5 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft zQence Bookings het recht
diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de
specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen
tijdstip kan aanvangen, is zQence  Bookings gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven

wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen.

4.6 Indien een der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht
worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.
5. Ontbinding
5.1 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te worden in het geval van:
  • faillissement van één der partijen;
  • surseance van betaling van opdrachtgever;
  • gegronde twijfel van zQence Bookings aan het vermogen van opdrachtgever om tijdig (aan) diens verplichtingen te voldoen.
5.2 Indien bovenstaand geval zich voordoet, zal eventuele vordering aan opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
5.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst met opgaaf van redenen voortijdig opzeggen tot 14 dagen vóór aanvang van de opdracht.
In dat geval is opdrachtgever aan de artiest een annuleringsvergoeding ter hoogte van 50% van de gage verschuldigd.
5.4 Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen vanwege gewichtige redenen voortijdig opzeggen tot 72 uur vóór aanvang van de opdracht.
In dat geval is opdrachtgever aan de artiest een annuleringsvergoeding ter hoogte van 75% van de gage verschuldigd.
5.4 Indien opdrachtgever de overeenkomst later dan 72 uur voor het optreden annuleert zal de opdrachtgever aan de artiest het volledige gage verschuldigd zijn.
5.5 Indien door andere redenen dan overmacht én door toedoen van de artiest en/of zQence Bookings c.q. www.sinterklaasboekingen.nl een optreden niet op afgesproken tijdstip kan plaatsvinden zal opdrachtnemer zorgen dat het optreden alsnog binnen 1 uur gerekend vanaf oorspronkelijke starttijd zal kunnen plaatsvinden. In overleg, en met toestemming van opdrachtnemer én opdrachtgever kan, indien de agenda van de artiest dit toelaat, worden afgeweken van deze termijn.
6. Overmacht
6.1 De volgende onvoorziene omstandigheden zullen voor partijen als overmacht gelden:
  • niet voorzienbaar overheidsbevel, anders dan als het gevolg van het niet verkrijgen van vergunningen;
  • arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van artiest of een of meer van de leden van de act;
  • onverwachte vertraging van artiest als gevolg van, maar niet beperkt tot, files, wegwerkzaamheden of openbrekingen op de route, onvoorzien defect aan vervoersmiddel(en) zoals o.a. lekke band, motorpech.
6.2 In geval van een overmachtsituatie zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door mededeling aan de wederpartij.
6.3 Het niet verkrijgen van een vergunning of ontheffingen van de zijde van opdrachtgever levert geen overmacht op.
11. Veiligheid
11.1 Opdrachtgever draagt ingeval van publiek van meer dan 100 bezoekers zorg voor plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden over de gehele breedte van het podium. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor het
podium dienen van stevige afstandhouders te worden voorzien, of geschaard te worden geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere
schade aan apparatuur, instrumenten en andere eigendommen van de act of de door de act ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van opdrachtgever. Bij schade aan de door de act ingehuurde apparatuur, wordt de opdrachtgever door het verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de leden van de act, de apparatuur en de instrumenten.
12. Overige

12.1 De opdrachtgever verplicht zich indien gebruik wordt gemaakt van audio en/of audiovisuele ondersteuning, tot de juiste afdracht aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten.  De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

12.2 Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van zQence Bookings nodig. In het
geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van zQence Bookings kosteloos een

kopie van de opnamen aan zQence Bookings verstrekken welke opnamen door zQence Bookings kosteloos gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

12.3 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van act en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de

presentatie daarvan door act bepaald wordt.

12.4 Tenzij anders overeengekomen zal Sinterklaas langskomen met een Roet-veeg-Piet; een Zwarte Piet waarbij op het gezicht 1 of meerdere zwarte vegen zijn aangebracht. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het aantal of de grootte van deze zogenaamde roet-vegen of de wijze waarop deze zwarte vegen op het gezicht zijn aangebracht. Bij eventuele bezoeken bij bedrijven en/of scholen e.d. waarbij meerdere roet-veeg-pieten worden ingezet, kan het voorkomen dat acteurs van andere teams worden ingezet. Wij kunnen om praktische redenen dan niet garanderen dat alle Pieten roet-veeg-piet zullen zijn en dat er geen enkele Zwarte Piet wordt ingezet. Hoewel met grote zorg wordt omgegaan met het verzoek voor gebruik van zogenaamde roet-veeg-pieten, kan de opdrachtgever geen (schade)vergoeding of restitutie verlangen indien wensen hieromtrent alsnog niet (kunnen) worden opgevolgd. Tevens geeft dit geen redenen tot annuleren van de geplaatste boeking of het niet doorgaan van het optreden.

12.5 Artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem af te spelen.

12.6 De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde cateringrider, welke rider een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt. Indien een dergelijke rider niet is aangeleverd gelden uiteraard geen eisen hieromtrent.

12.7 Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke rider een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

12.8 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel) aanwezig zijn.
12.9 Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.
12.10 Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van zQence Bookings. Tevens komen partijen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de act.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]